Satış Hükümleri ve Koşulları

Hove’un mevcut hükümleri ve koşulları aşağıda ayrıntılı olarak bulunabilir.

1.1 – Hove Grubu’ndaki herhangi bir şirket (aşağıda “Hove” olarak anılacaktır) tarafından yapılan tüm ulusal ve uluslararası ürün veya hizmet satışları, aksi Hove tarafından yazılı olarak açıkça kabul edilmedikçe bu belgedeki Genel Satış Hüküm ve Koşullarına göre yapılır. Sonuç olarak Hove bir müşterinin satın alma siparişleri ile birlikte veya başka bir şekilde Hove’a iletilen genel satış şart ve koşullarına bağlı olmayı kabul etmez. Bu Genel Satış Hükümleri ve Koşulları aynı zamanda Hove’un müşterinin siparişinde veya başka bir yazıda yer alan ve bu Genel Satış Hükümlerinden ve Koşullarından farklı veya bunlara ek olan tüm satın alma hüküm ve koşullarına itirazını ve bunları açıkça reddettiğini bildirir.

1.2 – Genel Satış Hükümleri ve Koşulları, yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça Hove ile müşteri arasındaki herhangi bir çelişkili anlaşmaya göre öncelikli olacaktır. Geçmişteki hiçbir uygulama, endüstri standardı, ticaretin seyri veya kullanımı burada yer alan herhangi bir hükmün veya koşulun değiştirilmesi anlamına gelmeyeceği gibi burada yer almayan herhangi bir şartı da eklemeyecektir.

2 SİPARİŞ VE SİPARİŞ ONAYI

2.1 – Bir müşterinin siparişinin Hove tarafından yazılı bir sipariş onayı şeklinde kabul edilmesi gerekir. Sipariş onayı bu Genel Satış Hükümlerine ve Koşullarına atıfta bulunulmasa veya bu Genel Satış Hükümleri ve Koşulları sipariş onayına eklenmese bile bu Genel Satış Hükümlerini ve Koşullarını içerecek şekilde yapılmış sayılacaktır.

3 FİYATLAR VE ÖDEME KOŞULLARI

3.1 – Tekliflerde, sipariş teyitlerinde, kataloglarda ve güncel fiyat listelerinde belirtilen fiyatlar Incoterms 2010 uyarınca “Ex Works”, KDV ve diğer uygulanabilir vergiler hariç ve ayrıca faturalandırılacak olan ambalaj malzemesi hariç güncel fiyatlardır. Para birimi ilgili teklifte, sipariş onayında, katalogda ve fiyat listesinde belirtilir.

3.2 – Hove; ham madde, ücretler, döviz kurları, vergiler, harçlar veya benzerlerindeki değişiklikler nedeniyle 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

3.3 – Ödeme koşulları sipariş onayında aksi belirtilmedikçe net 14 gündür. Ödeme Hove’un belirtilen banka hesabına yapılmalıdır. Nakit ödeme kabul edilmemektedir.

3.4 – Kredi hükümlerinin ihlali durumunda Hove aşağıdaki hakları saklı tutar:

3.4.1 – ilgili yargı alanında yasaların izin verdiği azami miktara kadar faiz talep etmek Hesaplamanın temeli birikmiş faiz eklenmiş ve fatura tarihinden itibaren hesaplanan fatura tutarıdır ve/veya

3.4.2 – ilgili yargı alanında yasaların izin verdiği azami miktara kadar bir hatırlatma ücreti talep etmek ve/veya

3.4.3 – tahkim veya dava dâhil olmak üzere borç tahsilat işlemlerini takip etmek. Hove, tahkim veya dava veya tahsilat işleminden kaynaklanan tüm tahkim veya mahkeme masraflarını ve makul avukatlık ücretlerini müşteriden geri alma hakkına sahip olacaktır ve/veya

3.4.4 – Müşteri faiz ve masraflar da dâhil olmak üzere ödenmemiş tüm tutarları ödeyene kadar sipariş edilen ancak söz konusu zamanda gerçekleştirilmeyen diğer tüm teslimatları ve/veya kısmi teslimatları durdurmak ve/veya

3.4.5 – etkilenmeyen ancak hâlâ bekleyen siparişleri iptal etmek.

3.5 – Müşteri, Hove’a karşı sahip olabileceği herhangi bir hak talebini herhangi bir faturadan mahsup etme hakkına sahip olmayacaktır.

4 AMBALAJLAMA

4.1 – Ambalajlama, müşteri ile yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça Hove standartlarına göre yapılacaktır, bu durumda Hove ürünleri müşteri tarafından verilen ambalajlama talimatlarına uygun olarak ambalajlayacaktır.

5 TESLİMAT

5.1 – Ürünler “Ex Work” olarak teslim edilir bkz. 3.1. Buna göre Hove, ürünlerin nakliyesini müşteri adına piyasa koşullarına göre ayarlayabilir. Böyle bir durumda toplam nakliye masrafları müşteriye fatura edilecektir. Nakliye sigortası yalnızca müşterinin yazılı talebi üzerine ve masrafları müşteriye ait olmak üzere yaptırılacaktır.

5.2 – Teslimat zamanı her bir sipariş için ayrı ayrı kararlaştırılır ve Hove tarafından sipariş onayında belirtilir.

5.3 – Hove, sipariş onayının düzenlenmesi sırasında Hove’un makul olarak öngöremediği koşullara bağlı olarak teslimat tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda Hove makul bir gecikme olmaksızın müşteriyi değişikliğin nedeni ve yeni tahmini teslimat tarihi hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Kısmi sevkiyatlar etkilenebilir. Her durumda, teklifte veya sipariş onayında belirtilen teslim tarihi yaklaşık olacaktır.

5.4 – Gerekli olabilecek tüm resmi veya diğer lisanslar, sertifikalar veya belgeleme için ödeme yapmak ve bunları almak tamamen müşterinin sorumluluğundadır.

6 MÜLKİYET VE TEMİNAT HAKLARININ SAKLANMASI

6.1 – Alıkoyma hakkının yürürlükteki yasalar uyarınca geçerli olduğu ölçüde Hove ödenmesi gerekiyorsa faiz dâhil olmak üzere satın alma fiyatının tamamı ödenene kadar ürünlerin mülkiyetini ve tam mülkiyetini elinde tutar. Müşteri, Hove’un talebi üzerine ilgili ülkede Hove’un ürünler üzerindeki hakkını korumak için gerekli her türlü önlemi almasında Hove’a yardımcı olacaktır. Mülkiyetin muhafazası Madde 5.1 kapsamında riskin geçmesini etkilemeyecektir.

6.2 – ABD’deki müşterilere yapılan satışlar için aşağıdakiler geçerli olacaktır: Ödenmesi gereken tüm tutarlar tam olarak ödenene kadar müşteri işbu belge ile Hove’a satılan ürünler üzerinde bir teminat hakkı verir ve Hove, yasal süreç olmaksızın ürünlere el koyma hakkı ve müşterinin ürünleri bir araya getirmesini ve her iki taraf için makul ölçüde uygun bir yerde Hove’a sunmasını talep etme hakkı dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili Devletin Tekdüzen Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca teminatlı bir tarafın tüm haklarına sahip olacaktır. Müşteri işbu belge ile Hove’u, Hove’un buradaki teminat menfaatini mükemmelleştirmek ve devam ettirmek için gerekli olabilecek veya Hove tarafından makul olarak talep edilebilecek tüm işlemleri yapmak ve tüm belgeleri ve araçları (UCC-1 finansman beyanları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yürütmek ve dosyalamak üzere temsilcisi olarak atar.

7 TALEPLER VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

7.1 – Müşteri, ürünleri teslim aldıktan sonra incelemek ve imzalamakla yükümlüdür. Nakliye hasarları nakliye belgelerinde belirtilmelidir. Teslim edilmeme veya eksiklik veya nakliye hasarları ile ilgili talepler ürünlerin teslim alınmasından sonra derhâl Hove’a yapılmalıdır.

7.2 – Hove satılan ürünler için garanti vermez. Ayrıca Hove işbu belge ile ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme ile ilgili zımni garantileri veya koşulları açıkça reddeder.

7.3 – Ürünlerin Hove’un standart özelliklerine uygun olmaması durumunda müşteri uygunsuzluğun fark edilmesinden veya fark edilmiş olması gerekmesinden sonra makul bir süre içinde ancak teslimat tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde Hove’a bildirimde bulunmalıdır.

7.4 – Müşteri, Hove’un önceden yazılı onayı olmadan ürünleri iade etme hakkına sahip değildir. Müşteri navlunu her iki yönde de öder.

7.5 – İncelenen ürünlerin kusurlu olmadığı tespit edildiğinde Hove yapılan inceleme ve taşıma için ücret talep edebilir. Ayrıca, iddia edilen bir kusurun iddia edilmesi müşteriyi Hove’a karşı olan ödeme yükümlülüğünden kurtarmaz.

7.6 – Hove madde 7.3 uyarınca usulüne uygun olarak bilgilendirilmişse ve ürünlerin teslimat sırasında Hove’un şartnamelerine uygun olmadığı kanıtlanmışsa Hove tamamen kendi takdirine bağlı olarak satın alma fiyatının iadesi veya azaltılması dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere başka herhangi bir yükümlülük olmaksızın kusurlu parçaları onarma veya yenileme veya teslim edilen ürünleri yeni bir teslimatla değiştirme seçeneğine sahip olacaktır. Müşteri alternatif bir kaynaktan yedek ürün satın alırsa Hove masrafları karşılamayacaktır.

7.7 – Hove yanlış kullanım, değişiklik, modifikasyon, onarım, yanlış montaj veya teslimattan sonra meydana gelen herhangi bir kusurdan sorumlu değildir. Müşteri, Hove tarafından herhangi bir zamanda ürünler için ilgili veri sayfasında tavsiye edilen bakım ve çalıştırma prosedürlerine uyulduğunu kanıtlayacaktır.

7.8 – Hove üçüncü taraflardan gelen talepler de dâhil olmak üzere ticari kayıp, işletme kaybı, kâr kaybı ve benzeri mali dolaylı kayıplar veya dolaylı kayıplar için herhangi bir çare, zarar veya tazminattan sorumlu olmayacaktır ve bu nedenle açıkça reddeder. Sonuç olarak, CISG Md. 74, cf. Md. 45’ten sapılmıştır.

7.9 – Müşteri yasaların izin verdiği en geniş ölçüde Hove’un her türlü talep, kayıp, maliyet ve zarar için sorumluluğunu sınırlandırmayı kabul eder, böylece Hove’un toplam sorumluluğu müşteri tarafından ilgili ürünler veya hizmetler için ödenen toplam satın alma tutarını aşmayacaktır.

7.10 – Her türlü talep Hove’a e-posta yoluyla aşağıdaki adrese iletilmelidir: hove@hove-as.dk.

8 ÜRÜN GEREKSİNİMLERİ, ULUSLARARASI PAZARLAMA VE SEMBOLLER

8.1 – Herhangi bir kamu otoritesinin ürüne gereklilikler getirmesi durumunda müşteri bu gereklilikleri derhâl Hove’a bildirecektir. Üretim izinleri, ürün için tescil numaraları ve diğer hususların onaylanması için herhangi bir makama başvurmak tamamen müşterinin sorumluluğunda ve yükümlülüğünde olacaktır. Ürünlerin üretimi ve teslimatı ile kamu gerekliliklerinin ve hükümlerinin yerine getirilmesine ilişkin diğer hususlarla bağlantılı her türlü ek maliyet müşteri tarafından ödenecektir.

8.2 – Ürün üzerindeki tüm işaret ve sembollerin müşterinin yetki alanındaki yasa ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak tamamen müşterinin sorumluluğunda ve yükümlülüğündedir.

9 ÜRÜN SORUMLULUĞU

9.1 – Hove, AB Direktifi 85/374’e dayanan Danimarka yasalarının genel kurallarına göre ürün sorumluluğundan kaynaklanan her türlü zarardan sorumlu olacaktır.

9.2 – 9.1’e bakılmaksızın aşağıdaki özel sınırlamalar geçerli olacaktır:

9.2.1 – Hove ürün teslim edildikten sonra ve müşterinin mülkiyetindeyken ürünün neden olduğu herhangi bir maddi hasardan sorumlu olmayacaktır. Hove, müşteri tarafından üretilen ürünlerde veya müşterinin ürünlerinin bir parçasını oluşturduğu ürünlerde meydana gelen herhangi bir hasardan sorumlu olmayacaktır.

9.2. 2 – Hove’un 9.2.1’de açıklandığı gibi mülke verilen zarar nedeniyle herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumluluk altına girmesi durumunda müşteri Hove’u tazmin edecek, savunacak ve zararsız tutacaktır.

9.2.3 – Hove üçüncü taraflardan gelen talepler de dâhil olmak üzere ticari kayıp, işletme kaybı, kâr kaybı ve benzeri mali sonuç kayıpları veya dolaylı kayıplar için herhangi bir çare, zarar veya tazminattan sorumlu olmayacak ve bu nedenle açıkça reddeder.

9.3 – 9.2’deki sınırlamalar, Hove’un ağır ihmalden suçlu olduğu durumlarda geçerli olmayacaktır.

9.4 – Hove, yeterli ürün sorumluluk sigortası yaptıracak ve sürdürecektir.

10 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

10.1 – Hove’un adı ve logosu da dâhil olmak üzere herhangi bir tasarım, patent, ticari marka, isim veya telif hakkı dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ürünler ve beraberindeki malzemelerle ilgili tüm fikri mülkiyet hakları Hove’a aittir ve müşteri, Hove tarafından önceden yazılı olarak onaylanmadıkça bu fikri mülkiyet haklarını istismar etme veya başka şekilde kullanma yetkisine sahip olmayacaktır.

11 MÜCBİR SEBEP

11.1 – Hove savaş, terör, ayaklanmalar, sivil huzursuzluk, hükümet müdahalesi veya başka bir kamu otoritesinin müdahalesi, yangın, makine hasarı, grev, lokavt, ihracat ve/veya ithalat kısıtlamaları, iş gücü, yakıt sıkıntısı veya Hove’un kontrolü dışında olan ve sipariş edilen ürünlerin üretimini veya teslimatını geciktiren veya engelleyen diğer nedenlerden kaynaklanan eksiklik, yetersizlik veya teslimat gecikmelerinden sorumlu tutulamaz.

12 MUHTELİF

12.1 – Bu Genel Satış Hüküm ve Koşullarının herhangi bir hükmünün geçersiz hâle gelmesi durumunda bu durum geri kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Hükümsüz, geçersiz veya yasadışı olan hüküm yerine tarafların başlangıçta amaçladıklarına en yakın olan geçerli bir hüküm üzerinde anlaşmaya varıldığı kabul edilecektir.

13 GEÇERLİ HUKUK VE YER

13.1 – Bu Genel Satış Hükümleri ve Koşulları CISG’ye uygun olarak yorumlanacak ve CISG tarafından yönetilecektir. CISG uyarınca çözülemeyen bu Genel Satış Hüküm ve Koşulları ile ilgili veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar Danimarka yasalarına uygun olarak çözülecektir.

13.2 – İşbu Genel Satış Hüküm ve Koşullarından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü ihtilaf, bunların varlığı, geçerliliği veya feshine ilişkin her türlü ihtilaf da dâhil olmak üzere Danimarka Tahkim Enstitüsü tarafından kabul edilen ve söz konusu işlemlerin başlatıldığı tarihte yürürlükte olan tahkim usulü kurallarına uygun olarak Danimarka Tahkim Enstitüsü tarafından yönetilen tahkim yoluyla çözülecektir. Tahkim yeri Kopenhag, Danimarka olacaktır. Tahkim dili İngilizce olacaktır. Hakem/Hakemler, olgusal bulgularını ve hukuki gerekçelerini içeren yazılı bir görüş bildirecektir.